پی پیچ (استقرار بر روی پای عقب تر با پیچش پای جلو)

تک پی( استقرار بر روی پای عقب تر)
مهر ۲۰, ۱۳۹۶
تک پی پیش (استقرار بر روی پای جلوتر)
مهر ۲۰, ۱۳۹۶