قیام( ایستادن به حالت آماده)
مهر ۱۷, ۱۳۹۶
کوه سان ( استقرار پهلو)
مهر ۱۷, ۱۳۹۶