جلسه رؤسای کمیته های ستادی و انجمن های استانی رزم آوران

جلسه آنلاین روسای کمیته های ستادی انجمن رزم آوران
جلسه آنلاین روسای کمیته های ستادی انجمن رزم آوران
خرداد ۱, ۱۴۰۱
تمرین در فضای باز رزم آوران نسیم شهر
خرداد ۱, ۱۴۰۱