برنامه عملیاتی (تقویم ورزشی) سال ۱۳۹۸ انجمن رزم آوران

فنکل خان پنج رزم آوران
فنکل خان پنج رزم آوران
اسفند ۲۶, ۱۳۹۷
رؤسای کمیته رزم آوران استانهای آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و زنجان منصوب شدند
رؤسای کمیته رزم آوران استانهای تهران و کردستان منصوب شدند
اسفند ۲۶, ۱۳۹۷