تک پی پیش (استقرار بر روی پای جلوتر)
مهر ۲۰, ۱۳۹۶
استقرار پی قلاب رزم آوران
پی قلاب (استقرار به حالت پای ضربدری)
مهر ۲۰, ۱۳۹۶