نحوه استقرار در رزم آوران

مهر ۲۰, ۱۳۹۶

تک پی( استقرار بر روی پای عقب تر)

طریقه ایستادن به حالت تک پی : در این استقرار تمام وزن بدن بر روی یک پا منتقل می گردد و و پای دیگر به فاصله […]