آموزش استقرار پی پیش رزم آوران

مهر ۲۰, ۱۳۹۶

پی پیش ( استقرار متمایل به پیش)

طریقه ایستادن به حالت پی پیش : از حالت استقرار پهلو، پاشنه پایی که قرار است در این استقرار عقب تر قرار گیرد ۹۰ درجه به […]