آموزش استقرار پی تاب رزم آوران

مهر ۲۰, ۱۳۹۶

پی تاب (استقرار)

طریقه ایستادن به حالت استقرار پی تاپ : از حالت استقرار کوه سان ۷۰ درصد وزن بر روی یک پا منتقل می شود و سپس پاشنه […]