شینتو (نشستن به حالت دوزانو )
مهر ۱۷, ۱۳۹۶
بارو سان (استقرار کامل)
مهر ۱۷, ۱۳۹۶