نتیجه انفرادی مسابقات قهرمانی کشور بانوان البرز ۱۳۹۶
مهر ۲۰, ۱۳۹۶
تک پی( استقرار بر روی پای عقب تر)
مهر ۲۰, ۱۳۹۶