پی پس (استقرار متمایل به پس)
مهر ۱۸, ۱۳۹۶
ادای احترام توسط داور به هیأت مجری و سرداور
مهر ۱۸, ۱۳۹۶