فرمان داور به مبارزین برای استقرار در محل خود

آموزش داوری رزم آوران
احضار مبارزین توسط داور وسط
مهر ۱۸, ۱۳۹۶
فرمان چرخش مبارزین رو به هیأت مجری
مهر ۱۸, ۱۳۹۶