تک پی پیش (استقرار بر روی پای جلوتر)

پی پیچ (استقرار بر روی پای عقب تر با پیچش پای جلو)
مهر ۲۰, ۱۳۹۶
پی تاب (استقرار)
مهر ۲۰, ۱۳۹۶