پی پیش ( استقرار متمایل به پیش)
مهر ۲۰, ۱۳۹۶
پی پیچ (استقرار بر روی پای عقب تر با پیچش پای جلو)
مهر ۲۰, ۱۳۹۶