برگزاری مجازی دوره بازآموزی و ارتقاء درجه داوری رزم آوران

فنکل خان هفت رزم آوران
فنکل خان هفت رزم آوران
تیر ۱۶, ۱۴۰۰
اولین دوره مجازی مربیگری عملی رزم آوران
برگزاری اولین دوره مجازی مربیگری عملی رزم آوران
تیر ۱۶, ۱۴۰۰