ادای احترام توسط داور به هیأت مجری و سرداور

آموزش داوری رزم آوران
قیام
مهر ۱۸, ۱۳۹۶
آموزش داوری رزم آوران
احضار مبارزین توسط داور وسط
مهر ۱۸, ۱۳۹۶