ادای احترام توسط داور به هیأت مجری و سرداور
مهر ۱۸, ۱۳۹۶
آموزش داوری رزم آوران
فرمان داور به مبارزین برای استقرار در محل خود
مهر ۱۸, ۱۳۹۶