آموزش استقرار بر روی پای عقب تر با پیچش پای جلو رزم آوران

20 مهر 1396

پی پیچ (استقرار بر روی پای عقب تر با پیچش پای جلو)

طریقه ایستادن به حالت استقرار پی پیچ : ابتدا به حالت استقرار تک پی قرار می گیریم سپس پاشنه پای جلو تر 90 درجه به سمت […]