آیین نامه مسابقات نمافن (هنرهای نمایش رزمی)

پای صحبت استادبزرگ مجید رجایی
9 آبان 1398
رؤسای کمیته رزم آوران استانهای آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و زنجان منصوب شدند
رئیس کمیته رزم آوران استان کهگیلویه و بویر احمد منصوب شد
5 آذر 1398

آیین نامه مسابقات نمافن (هنرهای نمایش رزمی)

تعريف : به منظور ايجاد فضاي مناسب براي بروز ابتكارات و كشف استعدادها و تعيين نفرات برتر در هنرهاي رزمي مسابقات نمايش هنرهاي رزمي با مقررات ذيل برگزار مي گردد.

1- موارد مسابقات :

مسابقات نمايش هنرهاي رزمي در 15 رشته به شرح ذيل انجام مي شود

1-1 مبارزه نمايشي يك به يك
الف : مبارزه نمايشي بي سلاح
ب : مبارزه نمايشي با سلاح
ج : مبارزه نمايشي بي سلاح در مقابل سلاح

1-2 مبارزه نمايشي يك به چند نفر ( دو نفر و بيشتر)
الف : مبارزه نمايشي بي سلاح
ب : مبارزه نمايشي با سلاح
ج : مبارزه نمايشي بي سلاح در مقابل سلاح

توضيح1 : تعيين نوع سلاح ها در بند 1-1 و 1-2 به اختيار شركت كنندگان مي باشد

1-3- فنكل انفرادي بدون سلاح ( 4تا8 اختياري)

1-4- فنكل انفرادي سرنيزه تفنگ

1-5- فنكل انفرادي نانچكو

1-6- فنكل انفرادي شمشير

1-7- فنكل انفرادي چوب

1-8- فنكل انفرادي تونفا

1-9- فنكل انفرادي زوبين

1-10- فنكل تيمي بدون سلاح ( 1 تا 8 اختياري)

1-11- فنكل تيمي با سلاح

توضيح 2: در مسابقات رشته فنكل اعم از با سلاح و بدون سلاح تمامي شركت كنندگان مجاز خواهند بود كه علاوه بر فنكل هاي استاندارد رزم آوران فنكل هاي ابداعي خود را نيز انجام دهند. در اين صورت امتياز ايشان نصف مجموع امتياز فنكل استاندارد و فنكل ابداعي خودشان خواهد بود.

توضيح 3: پس از اتمام مسابقات در رشته فنكل هاي استاندارد مجري عرصه از شركت كنندگاني كه از ابتدا براي انجام فنكل هاي ابداعي ثبت نام نموده اند با همان ترتيب قبلي دعوت مي نمايد.
توضيح4 : در فنكل تيمي با سلاح انتخاب نوع سلاح با شركت كنندگان مي باشد ولي تمامي آنان بايد از يك نوع سلاح استفاده نمايند.

1-12- حركات بالادو

1-13- چرخ رزم آوری

1-14- شكستن نمايشي اجسام

1-15- پرتاب كارد

 

2- نتايج مسابقات

2-1 در هر يك از موارد مسابقه سه نفر برتر با راي هيات داوران بعنوان اول تا سوم تعيين مي گردند و علاوه بر آن تمامي نفرات در چهار سطح درجه بندي خواهند شد كه به كليه كساني كه در سطح يك تا سه قرار گيرند گواهينامه اعطا ميگردد .

تبصره : ممكن است در مواردي به دليل پايين بودن سطح فني مسابقات حتي نفرات اول تا سوم مسابقات كه جايزه دريافت مي نمايند نيز در سطح رده بندي پايين تر از سه قرار گيرند و گواهينامه سطح فني دريافت ننمايند.

 

3- داوري مسابقات

3-1 داوري مسابقات را هياتي مركب از يك نفر سر داور و چهار نفر از داوران ذيصلاح كه همگي از سوي رئيس هيات اجرايي تعيين ميگردند بر عهده خواهند داشت .

3-2 دارا بودن حداقل حكم گام چهار براي داوران اين مسابقات الزامي ميباشد .

3-3 هريك از گروههاي شركت كننده در مسابقات (هر استان) ميتواند يك نفر از داوران واجد شرايط را به صورت كتبي جهت حضور در هيات داوران به رئيس هيات اجرائي معرفي نمايد . بنابر اين سقفي براي تعداد اعضاي هيات داوران مسابقه وجود نخواهد داشت .

3-4 هر يك از داوران نظر خود را در رابطه با مقام و امتياز مجري فن در ليستي كه از سوي هيات اجرائي در اختيار وي قرار گرفته و اسامي شركت كنندگان به ترتيب تعيين شده در قرعه كشي در آن درج گرديده اعلام مينمايد

3-5 هر يك از داوران ميبايد علاوه بر ثبت امتياز يك الي صد ، طبق نظر خود براي هريك از شركت كنندگان ، در نهايت پس از حضور تمامي شركت كنندگان در هر رشته از مسابقات نمايش هنرهاي نمايشي نفرات اول تا سوم را معرفي نمايند (حداقل امتياز هر رشته يك و حد اكثر آن صد خواهد بود)

3-6 ملاك داوران براي تعيين نفرات برتر و اعلام امتياز هر يك از شركت كنندگاندر تمامي فنكلهاي اختياري و ابداعي موارد ذيل مي باشد و در ساير موارد مسابقه مطابق آئينامه آن رشته خواهد بود

3-6-1- صحت تكنيك (در فنكلهاي استاندارد) ونوآوري و ابتكار ( در ابداعات) 20 امتياز

3-6-2- روح رزمي نمايش(در فنكلهاي استاندارد) و كاربردي بودن ( در ابداعات) 15 امتياز

3-6-3- زيبايي نمايش 15 امتياز

3-6-4- صحت تركيب (در فنكلهاي استاندارد) و قابليت اكتساب يا تعميم به ديگران( در ابداعات)10 امتياز

3-6-5- سرعت تكنيك 10 امتياز

3-6-6- كوبش ضربات 10 امتياز

3-6-7-تعادل و صحت استقرار 10 امتياز

3-6-8- تسلط (روان و بدون مكث و اشتباه انجام دادن برنامه) 5 امتياز

3-6-9- روايي و ابهت غرش 5 امتياز

 

4- شرايط مسابقه :

4-1 مسابقات داخل سالن برگزار ميگردد و جز در موارد شكستن اجسام سخت و پرتاب كارد ميتواند در صورت تمايل شركت كنندگان روي تشك رزمي صورت گيرد .

4-2 استفاده از تجهيزات ايمني به اختيار شركت كنندگان خواهد بود

4-3 كليه شركت كنندگان در مسابقه مي بايد از لباس فرم و آرم و كمربند رزم آوران استفاده نمايند .

4-4 فراهم نمودن كليه امكانات لازم براي هر يك از شركت كنندگان از قبيل سلاح و اجسام سخت براي شكستن و تجهيزات انفرادي بر عهده خود شركت كننده خواهد بود و هيات اجرائي مسووليتي براي آن بر عهده نخواهد داشت.

4-5 حد اكثر زمان اجراي برنامه براي هريك از شركت كنندگان 5 دقيقه مي باشد
تبصره : در صورتيكه هر يك از شركت كنندگان به دليل ويژگي برنامه خواستار وقت اضافي باشند مي بايد در زمان دفاعيه خود ، ميزان و دليل آنرا مطرح نموده و در صورت قبول اكثريت هيات داوران از وقت اضافي بهرمند گردد .

4-6 حد اكثر زمان هر يك از شركت كنندگان براي معرفي برنامه خود دو دقيقه ميباشد.

4-7 نتايج مسابقات توسط هيات داوران تعيين ميگردد و هيچگونه اعتراضي در رابطه با نتايج اعلام شده مورد پذيرش نخواهد بود

4-8 در رشته شكستن اجسام سخت و در رشته پرتاب كارد ، تمامي شركت كنندگان ميبايد قبل از اعلام شروع كلي مسابقات آن رشته لوازم خود را در محل تعيين شده از سوي هيات اجرايي در سالن قرار دهند . بديهي است هيچ گونه جابجايي و چينش و ورود لوازم پس از اعلام شروع مسابقه ميسر نخواهد بود

4-9 مسووليت جمع آوري و نظافت فوري محل انجام شكستن بلافاصله پس از اتمام مسابقات آن رشته بر عهده مجري فن و همراهان وي خواهد بود و در غير اينصورت از امتياز نهايي او يك امتياز كاسته خواهد شد

4-10 در هر يك از رشته هاي مسابقات نوبت حضور شركت كنندگان در عرصه از طريق قرعه كشي مشخص ميگردد ولي ترتيب رشته هاي مسابقه برعهده هيات اجرايي ميباشد .

 

5- نحوه تعيين نفرات برتر و سطح بندي شركت كنندگان:

5-1 پس از جمع آوري ليستهاي اعلام راي داوران ، ابتدا با شمارش تعداد مقامهاي اول تا سوم هر يك از شركت كنندگان كه توسط داوران اعلام گرديده نفرات برتر تعيين مي گردند.

توضيح5 : به ازاء هر مقام اول معادل چهار امتياز و هر مقام دوم معادل دو امتياز و هر مقام سوم معادل يك امتياز براي شركت كننده در نظر گرفته ميشود و اين امتياز فقط براي سهولت در محاسبه تعداد مقامها بوده و در جمع امتيازات سطح بندي موثر نمي باشد .

5-2 اگر پس از شمارش مقامها افرادي داراي يك مقام باشند ، فردي كه از امتيازات سطح بالاتري برخوردار باشد برنده خواهد بود

5-3 اگر پس از اثر گذاري امتيازات نيز دو نفر برابر باشند در رابطه با برتريت مقام آن دو نفر مجدداً از داوران راي گيري خواهد شد .

5-4 براي تعيين سطح فني هريك از شركت كنندگان ، امتيازات اعلام شده تمامي داوران براي هريك از شركت كنندگان را جمع نموده و بر تعداد داوران تقسيم مينمائيم تا بر اساس تقسيمات ذيل سطح بندي گردند

5-4-1 كليه كساني كه بالاي نود امتياز داشته باشند گواهينامه سطح يك دريافت مينمايند

5-4-2 دارندگان امتياز بالاي هشتاد تا خود نود امتياز ، گواهينامه سطح دو دريافت خواهند كرد

5-4-3 دارندگان امتياز بالاي هفتاد تا خود هشتاد امتياز ، گواهينامه سطح سه دريافت خواهند كرد

5-4-4 كساني كه امتياز آنان هفتاد يا پائين تر باشد در سح چهار بوده و گواهينامه اي به آنان تعلق نخواهد گرفت

5-4-5 كليه اقدامات بند 5 براي تعيين نتايج مسابقه توسط سر داور انجام و به مجري عرصه جهت اعلام ، ابلاغ مي گردد

 

6- هيات اجرايي:

هيات اجرائي مطابق ماده 4 الي 9 قوانين داوري مسابقات تامكوب رزم آوران مسوليت كامل برگزاري مسابقات در تمامي موارد را برعهده خواهد داشت

 

7- نحوه انجام مسابقه

7-1 ابتدا در هر يك از رشته هاي مسابقه ثبت نام بعمل مي آيد

7-2 هيات داوران پس از دريافت ليست كامل داوطلبان هر رشته ، براي نوبت حضور آنان ، قرعه كشي نموده و به ترتيب در فرم نتايج نام ايشان را ثبت مي نمايد .

7-3 يك نسخه از فرم اعلام نتايج كه اسامي شركت كنندگان به ترتيب در آن درج گرديده در اختيار هر يك از داوران و مجري عرصه قرار خواهد گرفت

7-4 ترتيب برگزاري رشته هاي مسابقه و نيز نوبت و زمان حضور هر يك از شركت كنندگان در عرصه طي ليستي حد اقل دو ساعت قبل از شروع مسابقه در محل مسابقه به صورت عمومي اعلام و به هر يك از سرپرستان تيمها ابلاغ ميگردد .

7-5 مجري عرصه ، پنج دقيقه قبل از هر مسابقه نام شركت كننده بعدي را از طريق بلند گو اعلام مينمايد .

7-6 مجري عرصه پس از خروج شركت كننده قبل و آمادگي سالن براي مسابقه بعد ، شركت كننده را براي حضور در عرصه دعوت مينمايد

7-7 هر فرد يا تيم شركت كننده (در برنامه گروهي) حداكثر تا يك دقيقه پس از دعوت مجري مي بايد در محل اجراي برنامه حاضر باشد .

7-8 در صورت عدم حضور بموقع شركت كنندگان ، مجري تا سه نوبت ديگر و هربار به فاصله يك دقيقه از او دعوت خواهد كرد و به ازاء هر دعوت 5 امتياز از امتياز نهاي وي كسر ميگردد و عدم حصور تا يك دقيقه پس از اعلام بار سوم به معني انصراف تلقي ميگردد

7-9 پس از حضور هر يك از شركت كنندگان مجري عرصه در محل اجراي فن با وي مصاحبه خواهد نمود و شركت كنندگان پس از معرفي كامل خود حد اكثر درزمان 2 دقيقه نسبت به تشريح برنامه و ويزگيهاي آن كه ميبايد مد نظر داوران و تماشاگران قرار گيرد ، خواهد پرداخت و سپس براي شروع برنامه در محل خود مستقر مي گردد

7-10 در برنامه تيمي يك نفر به عنوان سر گروه نسبت به معرفي خود و ساير اعضاي تيم ، و ويژگيهاي برنامه اقدام خواهد نمود

7-11 مجري عرصه با اعلام آمادكي شركت كننده ، توجه هيات داوران را براي شروع مسابقه جلب نموده و شروع مسابقه رابا اداي كلمه رو اعلام مينمايد

7-12 هر يك از شركت كنندگان قبل و بعد از برنامه به چهار جهت 0 (ابتدا رو به هيات داوران) كه در سمت جايگاه مسولين مستقر هستند اداي احترام مي نمايند .

7-13 در رشته شكستن هاي نمايشي و پرتاب كارد مي بايد قبل از شروع مسابقات براي چينش اجسام در محل مسابقه زمان كافي حداكثر به مدت 15 دقيقه براي هر يك از شركت كنندگان در نظر گرفته شود.

7-14 براي رعايت موارد ايمني در زمان اجراي نمايش شكستن اجسام و پرتاب كارد كه ممكن است موجب بروز صدمات به حاضرين در سالن گردد بايد توسط مجري عرصه به شركت كنندگان تذكرات لازم ارائه گردد . به هرحال مسوليت جبران هرگونه خسارت وارده به افراد و سالن برعهده مجريان فن ميباشد .

7-15 مجري عرصه مجاز است در صورت عدم رعايت موارد ايمني از سوي شركت كنندگان نسبت به قطع و يا جلوگيري از اجراي برنامه اقدام نمايد .

7-16 بلافاصله پس از اجراي هر رشته بااعلام مجري عرصه كليه شركت كنندگان نسبت به پاكسازي آثار باقيمانده از برنامه خود اقدام مينمايند تا محيط براي اجراي برنامه بعد آماده باشد .

7-17 در حد فاصل زمان آماده كردن محيط پس از اتمام هر رشته از مسابقه ، سر داور نسبت به جمع آوري فرمهاي نظر خواهي داوران و جمع بندي آن اقدام نموده ونتايج حاصل را جهت اعلام نهائي به مجري عرصه اعلام مينمايد .

7-18 مجري عرصه پس از دريافت نتايج از سر داور ، نسبت به اعلام نتايج و دعوت از نفرات برتر(اول تا سوم) آن رشته و تحويل حكم و مدال ايشان اقدام خواهد نمود .

7-19 سطح فني كليه شركت كنندگان بلافاصله پس از پايان كليه مسابقات طي ليستي اعلام ميگردد

7-20 اگر چنانچه هر يك از شركت كنندگان مرتكب اشتباهي شود و مسابقه را قطع نمايد ، مي تواند بلافاصله كار نمايشي خود را انجام دهد و پنج دقيقه زمان مجدداً براي او در نظر گرفته خواهد شد . اما پنج امتياز از وي كسر ميگردد

8- كميته انظباطي
8-1 تصميم گيري در مورد تخلفات هر يك از شركت كنندگان و اعلام جرائم بر عهده كميته انظباطي مي باشد
8-2 عدم رعايت شئونات اسلامي ، اخلاقي و انظباطي و عدم توجه به تذكرات مجري عرصه و اهانت به داوران و ساير شركت كنندگان و كليه افراد حاضر در سالن ، با نظر كميته انظباطي منجر به اخراج از مسابقه و معرفي خاطي به فدراسيون براي اعمال مجازات هاي نهائي خواهد بود

9- وظايف شركت كنندگان :
1- شركت كنندگان بايد از لباس فرم رزم آوران استفاده نمايند
2- هريك از شركت كنندگان موظف اند حداكثر تا 30 ثانيه پس از سومين اعلام هيات مجري كه با فاصله زماني 30 ثانيه اعلام ميگردد در وسط حريم براي شروع مسابقه اعلام آمادگي نمايد .

 

10- شرايط شركت كنندگان :

1- مسابقات در رده هاي سني نونهالان و نوجوانان و جوانان و بزرگسالان مطابق آيينامه مسابقات رزم آوران براي آقايان و بانوان برگزار ميگردد

2- در مسابقات هنرهاي نمايشي و چرخ فني وزن افراد ملاك نميباشد

3- دارا بودن كارت عضويت در رزم آوران براي تمامي شركت كنندگان الزامي ميباشد .

4- دارا بودن كارت بيمه ورزشي معتبر به نام رزم آوران براي تمامي شركت كنندگان الزامي مسيباشد

5- دارا بودن مدارك فني براي شركت الزامي نخواهد بود

 

11– آئين نامه برگزاري مسابقات چرخ فني رزم آوران

11-1- تعريف: انجام ضربات فني پا پس از چرخش 360 درجه و يا بيشتر بدن را چرخ فني ميناميم بنابر اين چرخش هاي كمتر از 360 درجه قابل قبول نخواهد بود و چرخش كاملاً360 درجه را چرخ فني ثابت يا وضعي و چرخش هاي بيشتر از 360 درجه را چرخ فني انتقالي نام گذاري مينمائيم

11-2- محل برگزاري مسابقات:

1- زمين برگزاري مسابقات كه محراب ناميده ميشود ، دايره اي است به شعاع 4 متر و به رنگ آبي كه در مركز آن دايرهاي قرمز رنگ به شعاع يك متر قرار دارد

2- زمين محراب بايد لغزنده نبوده وكاملاً صاف و بدون بر آمدگي و فرو رفتگي از فوم به ضخامت 2 سانتيمتر پوشيده گردد

11-3- زمان مسابقه:
زمان مسابقه آزاد بوده و با اولين ضربه پاي شركت كننده آغاز ميشود و با زانوزدن و لمس زمين توسط دست او رو به سرداور مسابقه پايان مييابد

11-4- امتيازات:

الف : امتیاز ترتیبی : کلیه ضربات پای برشی , دورانی , چرخشی , هلالی و کمانی (برشی , کوبش , فرودی)که بدون جهش و یا پرش و با تکیه بر پای دیگر که روی زمین است صورت میگیرد معادل عدد ترتیبی آن ضربه امتياز خواهد داشت, یعنی برای بیستمین ضربه پای قابل قبول بیست امتیاز و برای سی و پنجمین ضربه قابل قبول سی و پنج امتیاز منظور میگردد .

– نوع ضربه پا در اين مسابقات آزاد است ولي زانو بايد كاملاً در هنگام ضربه باز و مستقيم و ضربه در حد سینه ارتفاع داشته باشد

– در هر دور چرخش حداکثر به دو ضربه پا امتیاز تعلق میگیرد

– درچرخ ثابت بايد تمام ضربات پا رو به ميز داوران صورت گيرد . و در چرخ انتقالي اولين ضربه رو به ميز داوري و ضربات بعدي با چرخشي بيش از 360 درجه به طرف نقطه اي بعد از آن اجرا گردد

ب : امتیاز ویژه :

1- کلیه ضربات پا اگرتنها با یک چرخش 360 درجه و به صورت جهشی یا پرنده اجرا گردند دارای 10 امتیاز مازاد برامتیاز ترتیبی آن ضربه خواهند بود و اگر در هر چرخش با دو پا ضربه زده شود هر کدام جداگانه دارای امتیاز می باشد ( شرط قبولی هر دو ضربه این است که هر دو در ارتفاع سینه مجری فن بوده و زانوها مستقیم باشد)

2- هر ضربه پای جهشی و یا پرنده که با یک و نیم چرخش 360 درجه اجرا گردد دارای 30 امتیاز مازاد برامتیاز ترتیبی آن ضربه میباشد

3- هر ضربه پای جهشی و یا پرنده که با دو چرخش 360 درجه اجرا گردد دارای 40 امتیاز مازاد برامتیاز ترتیبی آن ضربه میباشد

4- هر ضربه پای جهشی و یا پرنده که با دو و نیم چرخش 360 درجه اجرا گردد دارای 50 امتیاز مازاد برامتیاز ترتیبی آن ضربه میباشد

5- هر ضربه پای جهشی و یا پرنده که با سه چرخش 360 درجه اجرا گردد دارای 60 امتیاز مازاد برامتیاز ترتیبی آن ضربه میباشد

11-5- خطاها:

1- عدم تعادل در پايان چرخ موجب كسر 10 امتياز خواهد شد

2- خارج شدن يك پا از زمين مسابقه در هر بار موجب كسر 5 امتياز ميگردد

3- خارج شدن هر دو پا از زمين مسابقه در هر دور موجب كسر 10 امتياز خواهد شد

4- زمين افتادن درهنگام چرخ موجب كسر 100 امتياز و قطع مسابقه خواهد شد

5- استفاده از داروهاي محرك و نيروزا كه توسط كميته مبارزه با دوپينگ اعلام كرديده است موجب اخراج از مسابقه و برخوردهاي قانوني مطابق راي كميته انضباطي فدراسيون خواهد گرديد .

6- هرگونه اعتراض به راي داوران و رفتار ناشايست و اهانت به داوران وبرگزاركنندگان مسابقه موجب اخراج از مسابقه و برخورد قانوني مطابق راي كميته انظباطي خواهد گرديد

11-6- نحوه محاسبه امتياز :

1- امتياز نهايي هريك از شركت كنندگان از تقسيم جمع كل امتيازات او بر زمان اجراي چرخ وي بدست خواهد آمد

11-7- نحوه برگزاري مسابقات :

1- هر نفر تنها ميتواند يك بار به محراب وارد شده و مسابقه را شروع نمايد

2- در صورت قطع مسابقه توسط شركت كنندگان زمان مسابقه متوقف و امتياز او در همان محدوده زماني محاسبه و منظور ميگردد

3- ترتيب شركت مسابقه دهندگان بر اساس قرعه كشي مشخص خواهد شد

4- اگر امتياز دو يا چند نفر برابر باشد ميان آنان مجدداً با همان نوبت قبلي مسابقه برگزار ميگردد و اگر بهر دليل كسي آمادگي اجراي دوباره را نداشته باشد بازنده خواهد بود و در صورت تساوي مجدد فردي كه سنگين تر باشد برنده خواهد بود

5- درصورت نياز براي اجراي دوباره شركت كنندگان ، ميبايد حداقل مدت نيم ساعت از اجراي قبلي زمان استراحت براي هرشركت كننده درنظر گرفته شود

11-8- داوري مسابقات چرخ فني:

1- داوری مسابقات چرخ رزم آوری توسط 9 نفر صورت میگیرد که به سه دسته سه نفره تقسیم میگردند

2- سه نفر زماندار هستند که یک نفر از ایشان مسولیت جمع آوری نتایج و اعلام زمان قطعی را با استفاده از فرم شماره (1) برعهده دارد , زمان هركس از شرکت کنندگان نیز از جمع زمان داوران تقسيم برسه بدست خواهد آمد

3- سه نفر از داوران مسوول شمارش کل ضربات قابل قبول برای محاسبه امتیاز ترتیبی شرکت کنندگان خواهند بود که یک نفر از ایشان مسوول جمع آوری آراء و اعلام امتیاز ترتیبی شرکت کنندگان با استفاده از فرم شماره (2) می باشد

4- سر داور مسابقات به کمک دونفر دیگر ازداوران پس از شمارش ضربات دارای امتیازویژه با استفاده از فرم شماره (3) و تعیین امتیاز ویژه هریک از شرکت کنندگان با استفاده از فرم شماره (4) , نتیجه امتیاز ترتیبی و زمان قطعی وی را نیز از دو گروه دیگر داوری که در فرمهای شماره 2 و 1 ثبت گردیده سوال نموده و امتیاز نهایی مسابقه دهنده را پس از تکمیل فرم شماره (5) اعلام مینماید

توضيح7 : درصورتيكه زمان و يا امتياز محاسبه شده توسط دو نفر از داوران برابر باشد همان زمان يا امتياز ملاك خواهد بود و نيازي به جمع امتيازات وتقسيم آن بر عدد سه نميباشد

5- هماهنگي ميان داوران و اعلام آمادگي براي شروع اجراي شركت كنندگان توسط سر داور انجام ميگردد

6- كليه داوران ميبايد از لباس مخصوص داوري مسابقات رزم آوران استفاده نمايند

7- امتياز اعلام شده از سوي سر داور براي هريك از شركت كنندگان نهايي تلقي شده وقابل اعتراض نمی باشد

 

جهت دانلود نسخه PDF آیین نامه مسابقات نمافن اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود جدول امتیازات چرخ فنی اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود فرم های مسابقات چرخ فنی اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.