فنکل خان دو رزم آوران
فنکل خان دو رزم آوران
17 بهمن 1397
فنکل خان چهار رزم آوران
فنکل خان چهار رزم آوران
23 بهمن 1397

فنکل خان سه رزم آوران

فنکل خان سه رزم آوران

قیام- 1- باروسان پای راست عقب، بالکوب راست- 2- فربالکوب چپ (مشت چپ از پایین به بالا)- 3- دوربالکوب چپ(مجدداً مشت چپ از پهلو)- 4- دوربالکوب راست (مشت راست از پهلو)- 5- پیکوب راست پایین (ضربه پاشنه از پهلو پایین با پای راست به طرف جلو)– 6- باروسان پای راست جلو، بالکوب چپ- 7- فربالکوب راست- 8- دوربالکوب راست- 9- دوربالکوب چپ- 10-پیکوب چپ به پایین- 11- گردش مثبت 90 درجه به طرف راست، باروسان پای چپ عقب، پُک دور راست- 12- بالکوب چپ- 13- نشست زیر ضربه- 14- دوربالکوب راست- 15-بالکوب چپ- 16- ورپیکوب چپ (ضربه با پاشنه از پهلو با پای چپ به جلو)- 17- باروسان پای چپ جلو، پُک دور چپ- 18- بالکوب راست- 19- نشست زیر ضربه- 20- دوربالکوب چپ- 21- بالکوب راست- 22- ورپیکوب راست (ضربه با پاشنه از پهلو با پای راست به طرف جلو)- 23- باروسان پای راست جلو، پُک دور راست- 24- بالکوب چپ- 25- هل پی تیغ راست (ضربه با پاشنه از پشت راست (بطرف ساعت 9))- 26- پای راست مجدداً به استقرار برگشته (باروسان)، پُک دور چپ- 27- بالکوب راست- 28- پی دور چپ (ضربه چرخشی با پاشنه پای چپ(بطرف ساعت 9))- 29- پای چپ جمع شده رو به ساعت 9 (باروسان)، پُک دور- 30- بالکوب راست- 31- ورپی رو راست (ضربه روی پای راست از پهلو بالا( بطرف ساعت 9))- 32- گردش منفی 180درجه ، باروسان پای راست عقب، پُک دور چپ- 33- بالکوب راست- 34- هل پی تیغ چپ (ضربه پاشنه پای چپ پشت)- 35- پای چپ مجدداً به باروسان برگشته، پُک دور راست- 36- بالکوب چپ- 37- پی دور راست (ضربه چرخشی دورانی با پاشنه پای راست به سمت پشت)- 38- باروسان پای راست جلو، پُک دور راست- 39- بالکوب چپ- 40- ور پی رو چپ (ضربه روی پا چپ از پهلو به طرف جلو بالا)- 41- پا جمع گردش مثبت 90 درجه بدن از راست (بطرف 12)، باروسان پای چپ جلو، بالکوب چپ- 42- فربالکوب راست- 43- دوربالکوب راست- 44- دوربالکوب چپ- 45- ورپیکوب چپ (پای جلویی) به طرف جلو بالا- 46- پای چپ جمع شده درعقب و به حالت باروسان، بالکوب راست- 47-فربالکوب چپ- 48- دوربالکوب چپ- 49- دوربالکوب راست- 50- ورپیکوب راست (پای جلویی) به طرف جلو – قیام

 

جهت دانلود فایل فنکل خان سه رزم آوران اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.