فنکل خان یک رزم آوران
فنکل خان یک رزم آوران
17 بهمن 1397
فنکل خان سه رزم آوران
فنکل خان سه رزم آوران
17 بهمن 1397

فنکل خان دو رزم آوران

فنکل خان دو رزم آوران

قیام- 1- باروسان پای راست عقب،دست راست و چپ با زاویه 90 درجه به سمت جلو- 2- دست چپ روی مچ دست راست قرار گرفته با گردش مچ دست راست و با کمک دست چپ به سمت چپ و پایین می آوریم (دفاع شخصی مچ دست)- 3- بالکوب چپ- 4- مجدداً بالکوب چپ- 5- بالکوب راست- 6-دورزانکوب راست (ضربه زانوی دورانی پای راست از پهلو به جلو)- 7-باروسان پای راست جلو، بالکوب راست- 8- مجدداً بالکوب راست- 9- بالکوب چپ- 10- دورزانکوب چپ- 11-گردش مثبت 180 درجه از سمت راست، باروسان پای چپ عقب، پُک دور راست (ضربه برشی از داخل به خارج با دست راست)- 12- بالکوب چپ- 13- مجدداً بالکوب چپ- 14- بالکوب راست- 15- دورزانکوب راست- 16- باروسان پای راست عقب- 17- بالکوب راست- 18- مجدداً بالکوب راست- 19- بالکوب چپ- 20- دورزانکوب چپ- 21- 90 درجه گردش مثبت بطرف راست باروسان پای چپ عقب، پُک دور راست- 22- مجدداً پُک دور راست- 23- بالکوب چپ- 24- توپیرو چپ به سمت پایین (ضربه روی پا با پای چپ به سمت جلو پایین (پای حریف))- 25- باروسان پای چپ جلو، بالکوب چپ- 26- بالکوب راست- 27- ورپی رو راست به سمت بالا (سر حریف)- 28- گردش منفی 180 درجه از سمت چپ باروسان پای راست عقب، پُک دور چپ- 29- مجدداً پُک دور چپ- 30- بالکوب راست- 31-توپیرو راست به سمت پایین- 32- باروسان پای راست جلو- بالکوب راست- 33- بالکوب چپ- 34- ورپی رو چپ به سمت بالا- 35- پای چپ جمع شده و گردش 90 درجه به چپ ، باروسان پای چپ جلو، پُک دور چپ- 36- بالکوب چپ- 37- ورپی رو چپ به سمت بالا- 38- باروسان پای چپ عقب، پُک دور راست- 39- بالکوب راست- 40- ورپی رو راست به سمت بالا- قیام

 

جهت دانلود فایل فنکل خان دو رزم آوران اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.