نتیجه انفرادی مسابقات قهرمانی کشور بانوان البرز 1396
20 مهر 1396
تک پی( استقرار بر روی پای عقب تر)
20 مهر 1396

پی پیش ( استقرار متمایل به پیش)

طریقه ایستادن به حالت پی پیش :
از حالت استقرار پهلو، پاشنه پایی که قرار است در این استقرار عقب تر قرار گیرد 90 درجه به سمت خارج گردش می نماید به صورتی که لبه خارجی پای عقب تر ، عمود بر سینه پای جلوتر قرار گیرد. زانوی پای عقب تر کاملا کشیده و زانوی پای جلوتر تاحدی به سمت جلو خم می باشد. بدن در حدود 45 درجه به طرف پای جلو گردش می نماید و مشت ها گره کرده به حالت گارد قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.