تصویب قوانین جدید در جهت تسهیل آزمون گام ها در کشور