جلسه رؤسای کمیته های ستادی و انجمن های استانی رزم آوران