انتصاب سرکار خانم مولود اصفهانی به عنوان رئیس روابط عمومی