انتصاب سید علی اصغر موسویان به عنوان رئیس کمیته فرهنگی