برگزاری اولین دوره داوری مجازی رزم آوران در سه درجه یک، دو و سه