انتصاب علیرضا رضایی شیرزاد به عنوان رئیس کمیته مربیان