رؤسای کمیته رزم آوران استانهای تهران و کردستان منصوب شدند