حضور استاد بزرگ رجایی در جلسه مسئولین انجمن های فدراسیون انجمن های ورزشی