فعالیت رزم آوران تحت پوشش و نظارت فدراسیون انجمن های ورزشی