تاریخ برگزاری مسابقات قهرمانی کشور رزم آوران آقایان