پی پیچ (استقرار بر روی پای عقب تر با پیچش پای جلو)