اکتبر 9, 2017

کوه سان ( استقرار پهلو)

طریقه ایستادن به حالت کوه سان : پس از قیام اولین و اصلی ترین استقراری که باید آموزش داده شود استقرار کوه سان می باشد و […]
اکتبر 9, 2017

شینتو (نشستن به حالت دوزانو )

طریقه نشستن به حالت شینتو : برای نشستن از حالت قیام وزن بدن بر روی پای راست منتقل می گردد و با خم شدن زانوی پای […]
اکتبر 9, 2017

قیام( ایستادن به حالت آماده)

طریقه ایستادن به حالت قیام: بدن کاملا کشیده به سمت بالا، شکم به طرف داخل، سینه به سمت جلو، دید افق روبرو، زانوها مستقیم در حالت […]