اکتبر 10, 2017

پی پس (استقرار متمایل به پس)

طریقه ایستادن به حالت پی پس : بدن کاملا کشیده به سمت بالا، عضلات شکم در حالت انقباض و لگن به سمت جلو، از حالت استقرار […]
اکتبر 10, 2017

بارو سان (استقرار کامل)

طریقه ایستادن به حالت بارو سان : بدن کاملا کشیده به سمت بالا و در امتداد پای عقب تر، عضلات شکم در حالت انقباض و لگن […]
اکتبر 9, 2017

کوه سان ( استقرار پهلو)

طریقه ایستادن به حالت کوه سان : پس از قیام اولین و اصلی ترین استقراری که باید آموزش داده شود استقرار کوه سان می باشد و […]
اکتبر 9, 2017

شینتو (نشستن به حالت دوزانو )

طریقه نشستن به حالت شینتو : برای نشستن از حالت قیام وزن بدن بر روی پای راست منتقل می گردد و با خم شدن زانوی پای […]