آیین نامه مسابقات نمافن (هنرهای نمایش رزمی)

پای صحبت استادبزرگ مجید رجایی
آبان ۹, ۱۳۹۸

آیین نامه مسابقات نمافن (هنرهای نمایش رزمی)

تعریف : به منظور ایجاد فضای مناسب برای بروز ابتکارات و کشف استعدادها و تعیین نفرات برتر در هنرهای رزمی مسابقات نمایش هنرهای رزمی با مقررات ذیل برگزار می گردد.

۱- موارد مسابقات :

مسابقات نمایش هنرهای رزمی در ۱۵ رشته به شرح ذیل انجام می شود

۱-۱ مبارزه نمایشی یک به یک
الف : مبارزه نمایشی بی سلاح
ب : مبارزه نمایشی با سلاح
ج : مبارزه نمایشی بی سلاح در مقابل سلاح

۱-۲ مبارزه نمایشی یک به چند نفر ( دو نفر و بیشتر)
الف : مبارزه نمایشی بی سلاح
ب : مبارزه نمایشی با سلاح
ج : مبارزه نمایشی بی سلاح در مقابل سلاح

توضیح۱ : تعیین نوع سلاح ها در بند ۱-۱ و ۱-۲ به اختیار شرکت کنندگان می باشد

۱-۳- فنکل انفرادی بدون سلاح ( ۴تا۸ اختیاری)

۱-۴- فنکل انفرادی سرنیزه تفنگ

۱-۵- فنکل انفرادی نانچکو

۱-۶- فنکل انفرادی شمشیر

۱-۷- فنکل انفرادی چوب

۱-۸- فنکل انفرادی تونفا

۱-۹- فنکل انفرادی زوبین

۱-۱۰- فنکل تیمی بدون سلاح ( ۱ تا ۸ اختیاری)

۱-۱۱- فنکل تیمی با سلاح

توضیح ۲: در مسابقات رشته فنکل اعم از با سلاح و بدون سلاح تمامی شرکت کنندگان مجاز خواهند بود که علاوه بر فنکل های استاندارد رزم آوران فنکل های ابداعی خود را نیز انجام دهند. در این صورت امتیاز ایشان نصف مجموع امتیاز فنکل استاندارد و فنکل ابداعی خودشان خواهد بود.

توضیح ۳: پس از اتمام مسابقات در رشته فنکل های استاندارد مجری عرصه از شرکت کنندگانی که از ابتدا برای انجام فنکل های ابداعی ثبت نام نموده اند با همان ترتیب قبلی دعوت می نماید.
توضیح۴ : در فنکل تیمی با سلاح انتخاب نوع سلاح با شرکت کنندگان می باشد ولی تمامی آنان باید از یک نوع سلاح استفاده نمایند.

۱-۱۲- حرکات بالادو

۱-۱۳- چرخ رزم آوری

۱-۱۴- شکستن نمایشی اجسام

۱-۱۵- پرتاب کارد

 

۲- نتایج مسابقات

۲-۱ در هر یک از موارد مسابقه سه نفر برتر با رای هیات داوران بعنوان اول تا سوم تعیین می گردند و علاوه بر آن تمامی نفرات در چهار سطح درجه بندی خواهند شد که به کلیه کسانی که در سطح یک تا سه قرار گیرند گواهینامه اعطا میگردد .

تبصره : ممکن است در مواردی به دلیل پایین بودن سطح فنی مسابقات حتی نفرات اول تا سوم مسابقات که جایزه دریافت می نمایند نیز در سطح رده بندی پایین تر از سه قرار گیرند و گواهینامه سطح فنی دریافت ننمایند.

 

۳- داوری مسابقات

۳-۱ داوری مسابقات را هیاتی مرکب از یک نفر سر داور و چهار نفر از داوران ذیصلاح که همگی از سوی رئیس هیات اجرایی تعیین میگردند بر عهده خواهند داشت .

۳-۲ دارا بودن حداقل حکم گام چهار برای داوران این مسابقات الزامی میباشد .

۳-۳ هریک از گروههای شرکت کننده در مسابقات (هر استان) میتواند یک نفر از داوران واجد شرایط را به صورت کتبی جهت حضور در هیات داوران به رئیس هیات اجرائی معرفی نماید . بنابر این سقفی برای تعداد اعضای هیات داوران مسابقه وجود نخواهد داشت .

۳-۴ هر یک از داوران نظر خود را در رابطه با مقام و امتیاز مجری فن در لیستی که از سوی هیات اجرائی در اختیار وی قرار گرفته و اسامی شرکت کنندگان به ترتیب تعیین شده در قرعه کشی در آن درج گردیده اعلام مینماید

۳-۵ هر یک از داوران میباید علاوه بر ثبت امتیاز یک الی صد ، طبق نظر خود برای هریک از شرکت کنندگان ، در نهایت پس از حضور تمامی شرکت کنندگان در هر رشته از مسابقات نمایش هنرهای نمایشی نفرات اول تا سوم را معرفی نمایند (حداقل امتیاز هر رشته یک و حد اکثر آن صد خواهد بود)

۳-۶ ملاک داوران برای تعیین نفرات برتر و اعلام امتیاز هر یک از شرکت کنندگاندر تمامی فنکلهای اختیاری و ابداعی موارد ذیل می باشد و در سایر موارد مسابقه مطابق آئینامه آن رشته خواهد بود

۳-۶-۱- صحت تکنیک (در فنکلهای استاندارد) ونوآوری و ابتکار ( در ابداعات) ۲۰ امتیاز

۳-۶-۲- روح رزمی نمایش(در فنکلهای استاندارد) و کاربردی بودن ( در ابداعات) ۱۵ امتیاز

۳-۶-۳- زیبایی نمایش ۱۵ امتیاز

۳-۶-۴- صحت ترکیب (در فنکلهای استاندارد) و قابلیت اکتساب یا تعمیم به دیگران( در ابداعات)۱۰ امتیاز

۳-۶-۵- سرعت تکنیک ۱۰ امتیاز

۳-۶-۶- کوبش ضربات ۱۰ امتیاز

۳-۶-۷-تعادل و صحت استقرار ۱۰ امتیاز

۳-۶-۸- تسلط (روان و بدون مکث و اشتباه انجام دادن برنامه) ۵ امتیاز

۳-۶-۹- روایی و ابهت غرش ۵ امتیاز

 

۴- شرایط مسابقه :

۴-۱ مسابقات داخل سالن برگزار میگردد و جز در موارد شکستن اجسام سخت و پرتاب کارد میتواند در صورت تمایل شرکت کنندگان روی تشک رزمی صورت گیرد .

۴-۲ استفاده از تجهیزات ایمنی به اختیار شرکت کنندگان خواهد بود

۴-۳ کلیه شرکت کنندگان در مسابقه می باید از لباس فرم و آرم و کمربند رزم آوران استفاده نمایند .

۴-۴ فراهم نمودن کلیه امکانات لازم برای هر یک از شرکت کنندگان از قبیل سلاح و اجسام سخت برای شکستن و تجهیزات انفرادی بر عهده خود شرکت کننده خواهد بود و هیات اجرائی مسوولیتی برای آن بر عهده نخواهد داشت.

۴-۵ حد اکثر زمان اجرای برنامه برای هریک از شرکت کنندگان ۵ دقیقه می باشد
تبصره : در صورتیکه هر یک از شرکت کنندگان به دلیل ویژگی برنامه خواستار وقت اضافی باشند می باید در زمان دفاعیه خود ، میزان و دلیل آنرا مطرح نموده و در صورت قبول اکثریت هیات داوران از وقت اضافی بهرمند گردد .

۴-۶ حد اکثر زمان هر یک از شرکت کنندگان برای معرفی برنامه خود دو دقیقه میباشد.

۴-۷ نتایج مسابقات توسط هیات داوران تعیین میگردد و هیچگونه اعتراضی در رابطه با نتایج اعلام شده مورد پذیرش نخواهد بود

۴-۸ در رشته شکستن اجسام سخت و در رشته پرتاب کارد ، تمامی شرکت کنندگان میباید قبل از اعلام شروع کلی مسابقات آن رشته لوازم خود را در محل تعیین شده از سوی هیات اجرایی در سالن قرار دهند . بدیهی است هیچ گونه جابجایی و چینش و ورود لوازم پس از اعلام شروع مسابقه میسر نخواهد بود

۴-۹ مسوولیت جمع آوری و نظافت فوری محل انجام شکستن بلافاصله پس از اتمام مسابقات آن رشته بر عهده مجری فن و همراهان وی خواهد بود و در غیر اینصورت از امتیاز نهایی او یک امتیاز کاسته خواهد شد

۴-۱۰ در هر یک از رشته های مسابقات نوبت حضور شرکت کنندگان در عرصه از طریق قرعه کشی مشخص میگردد ولی ترتیب رشته های مسابقه برعهده هیات اجرایی میباشد .

 

۵- نحوه تعیین نفرات برتر و سطح بندی شرکت کنندگان:

۵-۱ پس از جمع آوری لیستهای اعلام رای داوران ، ابتدا با شمارش تعداد مقامهای اول تا سوم هر یک از شرکت کنندگان که توسط داوران اعلام گردیده نفرات برتر تعیین می گردند.

توضیح۵ : به ازاء هر مقام اول معادل چهار امتیاز و هر مقام دوم معادل دو امتیاز و هر مقام سوم معادل یک امتیاز برای شرکت کننده در نظر گرفته میشود و این امتیاز فقط برای سهولت در محاسبه تعداد مقامها بوده و در جمع امتیازات سطح بندی موثر نمی باشد .

۵-۲ اگر پس از شمارش مقامها افرادی دارای یک مقام باشند ، فردی که از امتیازات سطح بالاتری برخوردار باشد برنده خواهد بود

۵-۳ اگر پس از اثر گذاری امتیازات نیز دو نفر برابر باشند در رابطه با برتریت مقام آن دو نفر مجدداً از داوران رای گیری خواهد شد .

۵-۴ برای تعیین سطح فنی هریک از شرکت کنندگان ، امتیازات اعلام شده تمامی داوران برای هریک از شرکت کنندگان را جمع نموده و بر تعداد داوران تقسیم مینمائیم تا بر اساس تقسیمات ذیل سطح بندی گردند

۵-۴-۱ کلیه کسانی که بالای نود امتیاز داشته باشند گواهینامه سطح یک دریافت مینمایند

۵-۴-۲ دارندگان امتیاز بالای هشتاد تا خود نود امتیاز ، گواهینامه سطح دو دریافت خواهند کرد

۵-۴-۳ دارندگان امتیاز بالای هفتاد تا خود هشتاد امتیاز ، گواهینامه سطح سه دریافت خواهند کرد

۵-۴-۴ کسانی که امتیاز آنان هفتاد یا پائین تر باشد در سح چهار بوده و گواهینامه ای به آنان تعلق نخواهد گرفت

۵-۴-۵ کلیه اقدامات بند ۵ برای تعیین نتایج مسابقه توسط سر داور انجام و به مجری عرصه جهت اعلام ، ابلاغ می گردد

 

۶- هیات اجرایی:

هیات اجرائی مطابق ماده ۴ الی ۹ قوانین داوری مسابقات تامکوب رزم آوران مسولیت کامل برگزاری مسابقات در تمامی موارد را برعهده خواهد داشت

 

۷- نحوه انجام مسابقه

۷-۱ ابتدا در هر یک از رشته های مسابقه ثبت نام بعمل می آید

۷-۲ هیات داوران پس از دریافت لیست کامل داوطلبان هر رشته ، برای نوبت حضور آنان ، قرعه کشی نموده و به ترتیب در فرم نتایج نام ایشان را ثبت می نماید .

۷-۳ یک نسخه از فرم اعلام نتایج که اسامی شرکت کنندگان به ترتیب در آن درج گردیده در اختیار هر یک از داوران و مجری عرصه قرار خواهد گرفت

۷-۴ ترتیب برگزاری رشته های مسابقه و نیز نوبت و زمان حضور هر یک از شرکت کنندگان در عرصه طی لیستی حد اقل دو ساعت قبل از شروع مسابقه در محل مسابقه به صورت عمومی اعلام و به هر یک از سرپرستان تیمها ابلاغ میگردد .

۷-۵ مجری عرصه ، پنج دقیقه قبل از هر مسابقه نام شرکت کننده بعدی را از طریق بلند گو اعلام مینماید .

۷-۶ مجری عرصه پس از خروج شرکت کننده قبل و آمادگی سالن برای مسابقه بعد ، شرکت کننده را برای حضور در عرصه دعوت مینماید

۷-۷ هر فرد یا تیم شرکت کننده (در برنامه گروهی) حداکثر تا یک دقیقه پس از دعوت مجری می باید در محل اجرای برنامه حاضر باشد .

۷-۸ در صورت عدم حضور بموقع شرکت کنندگان ، مجری تا سه نوبت دیگر و هربار به فاصله یک دقیقه از او دعوت خواهد کرد و به ازاء هر دعوت ۵ امتیاز از امتیاز نهای وی کسر میگردد و عدم حصور تا یک دقیقه پس از اعلام بار سوم به معنی انصراف تلقی میگردد

۷-۹ پس از حضور هر یک از شرکت کنندگان مجری عرصه در محل اجرای فن با وی مصاحبه خواهد نمود و شرکت کنندگان پس از معرفی کامل خود حد اکثر درزمان ۲ دقیقه نسبت به تشریح برنامه و ویزگیهای آن که میباید مد نظر داوران و تماشاگران قرار گیرد ، خواهد پرداخت و سپس برای شروع برنامه در محل خود مستقر می گردد

۷-۱۰ در برنامه تیمی یک نفر به عنوان سر گروه نسبت به معرفی خود و سایر اعضای تیم ، و ویژگیهای برنامه اقدام خواهد نمود

۷-۱۱ مجری عرصه با اعلام آمادکی شرکت کننده ، توجه هیات داوران را برای شروع مسابقه جلب نموده و شروع مسابقه رابا ادای کلمه رو اعلام مینماید

۷-۱۲ هر یک از شرکت کنندگان قبل و بعد از برنامه به چهار جهت ۰ (ابتدا رو به هیات داوران) که در سمت جایگاه مسولین مستقر هستند ادای احترام می نمایند .

۷-۱۳ در رشته شکستن های نمایشی و پرتاب کارد می باید قبل از شروع مسابقات برای چینش اجسام در محل مسابقه زمان کافی حداکثر به مدت ۱۵ دقیقه برای هر یک از شرکت کنندگان در نظر گرفته شود.

۷-۱۴ برای رعایت موارد ایمنی در زمان اجرای نمایش شکستن اجسام و پرتاب کارد که ممکن است موجب بروز صدمات به حاضرین در سالن گردد باید توسط مجری عرصه به شرکت کنندگان تذکرات لازم ارائه گردد . به هرحال مسولیت جبران هرگونه خسارت وارده به افراد و سالن برعهده مجریان فن میباشد .

۷-۱۵ مجری عرصه مجاز است در صورت عدم رعایت موارد ایمنی از سوی شرکت کنندگان نسبت به قطع و یا جلوگیری از اجرای برنامه اقدام نماید .

۷-۱۶ بلافاصله پس از اجرای هر رشته بااعلام مجری عرصه کلیه شرکت کنندگان نسبت به پاکسازی آثار باقیمانده از برنامه خود اقدام مینمایند تا محیط برای اجرای برنامه بعد آماده باشد .

۷-۱۷ در حد فاصل زمان آماده کردن محیط پس از اتمام هر رشته از مسابقه ، سر داور نسبت به جمع آوری فرمهای نظر خواهی داوران و جمع بندی آن اقدام نموده ونتایج حاصل را جهت اعلام نهائی به مجری عرصه اعلام مینماید .

۷-۱۸ مجری عرصه پس از دریافت نتایج از سر داور ، نسبت به اعلام نتایج و دعوت از نفرات برتر(اول تا سوم) آن رشته و تحویل حکم و مدال ایشان اقدام خواهد نمود .

۷-۱۹ سطح فنی کلیه شرکت کنندگان بلافاصله پس از پایان کلیه مسابقات طی لیستی اعلام میگردد

۷-۲۰ اگر چنانچه هر یک از شرکت کنندگان مرتکب اشتباهی شود و مسابقه را قطع نماید ، می تواند بلافاصله کار نمایشی خود را انجام دهد و پنج دقیقه زمان مجدداً برای او در نظر گرفته خواهد شد . اما پنج امتیاز از وی کسر میگردد

۸- کمیته انظباطی
۸-۱ تصمیم گیری در مورد تخلفات هر یک از شرکت کنندگان و اعلام جرائم بر عهده کمیته انظباطی می باشد
۸-۲ عدم رعایت شئونات اسلامی ، اخلاقی و انظباطی و عدم توجه به تذکرات مجری عرصه و اهانت به داوران و سایر شرکت کنندگان و کلیه افراد حاضر در سالن ، با نظر کمیته انظباطی منجر به اخراج از مسابقه و معرفی خاطی به فدراسیون برای اعمال مجازات های نهائی خواهد بود

۹- وظایف شرکت کنندگان :
۱- شرکت کنندگان باید از لباس فرم رزم آوران استفاده نمایند
۲- هریک از شرکت کنندگان موظف اند حداکثر تا ۳۰ ثانیه پس از سومین اعلام هیات مجری که با فاصله زمانی ۳۰ ثانیه اعلام میگردد در وسط حریم برای شروع مسابقه اعلام آمادگی نماید .

 

۱۰- شرایط شرکت کنندگان :

۱- مسابقات در رده های سنی نونهالان و نوجوانان و جوانان و بزرگسالان مطابق آیینامه مسابقات رزم آوران برای آقایان و بانوان برگزار میگردد

۲- در مسابقات هنرهای نمایشی و چرخ فنی وزن افراد ملاک نمیباشد

۳- دارا بودن کارت عضویت در رزم آوران برای تمامی شرکت کنندگان الزامی میباشد .

۴- دارا بودن کارت بیمه ورزشی معتبر به نام رزم آوران برای تمامی شرکت کنندگان الزامی مسیباشد

۵- دارا بودن مدارک فنی برای شرکت الزامی نخواهد بود

 

۱۱– آئین نامه برگزاری مسابقات چرخ فنی رزم آوران

۱۱-۱- تعریف: انجام ضربات فنی پا پس از چرخش ۳۶۰ درجه و یا بیشتر بدن را چرخ فنی مینامیم بنابر این چرخش های کمتر از ۳۶۰ درجه قابل قبول نخواهد بود و چرخش کاملاً۳۶۰ درجه را چرخ فنی ثابت یا وضعی و چرخش های بیشتر از ۳۶۰ درجه را چرخ فنی انتقالی نام گذاری مینمائیم

۱۱-۲- محل برگزاری مسابقات:

۱- زمین برگزاری مسابقات که محراب نامیده میشود ، دایره ای است به شعاع ۴ متر و به رنگ آبی که در مرکز آن دایرهای قرمز رنگ به شعاع یک متر قرار دارد

۲- زمین محراب باید لغزنده نبوده وکاملاً صاف و بدون بر آمدگی و فرو رفتگی از فوم به ضخامت ۲ سانتیمتر پوشیده گردد

۱۱-۳- زمان مسابقه:
زمان مسابقه آزاد بوده و با اولین ضربه پای شرکت کننده آغاز میشود و با زانوزدن و لمس زمین توسط دست او رو به سرداور مسابقه پایان مییابد

۱۱-۴- امتیازات:

الف : امتیاز ترتیبی : کلیه ضربات پای برشی , دورانی , چرخشی , هلالی و کمانی (برشی , کوبش , فرودی)که بدون جهش و یا پرش و با تکیه بر پای دیگر که روی زمین است صورت میگیرد معادل عدد ترتیبی آن ضربه امتیاز خواهد داشت, یعنی برای بیستمین ضربه پای قابل قبول بیست امتیاز و برای سی و پنجمین ضربه قابل قبول سی و پنج امتیاز منظور میگردد .

– نوع ضربه پا در این مسابقات آزاد است ولی زانو باید کاملاً در هنگام ضربه باز و مستقیم و ضربه در حد سینه ارتفاع داشته باشد

– در هر دور چرخش حداکثر به دو ضربه پا امتیاز تعلق میگیرد

– درچرخ ثابت باید تمام ضربات پا رو به میز داوران صورت گیرد . و در چرخ انتقالی اولین ضربه رو به میز داوری و ضربات بعدی با چرخشی بیش از ۳۶۰ درجه به طرف نقطه ای بعد از آن اجرا گردد

ب : امتیاز ویژه :

۱- کلیه ضربات پا اگرتنها با یک چرخش ۳۶۰ درجه و به صورت جهشی یا پرنده اجرا گردند دارای ۱۰ امتیاز مازاد برامتیاز ترتیبی آن ضربه خواهند بود و اگر در هر چرخش با دو پا ضربه زده شود هر کدام جداگانه دارای امتیاز می باشد ( شرط قبولی هر دو ضربه این است که هر دو در ارتفاع سینه مجری فن بوده و زانوها مستقیم باشد)

۲- هر ضربه پای جهشی و یا پرنده که با یک و نیم چرخش ۳۶۰ درجه اجرا گردد دارای ۳۰ امتیاز مازاد برامتیاز ترتیبی آن ضربه میباشد

۳- هر ضربه پای جهشی و یا پرنده که با دو چرخش ۳۶۰ درجه اجرا گردد دارای ۴۰ امتیاز مازاد برامتیاز ترتیبی آن ضربه میباشد

۴- هر ضربه پای جهشی و یا پرنده که با دو و نیم چرخش ۳۶۰ درجه اجرا گردد دارای ۵۰ امتیاز مازاد برامتیاز ترتیبی آن ضربه میباشد

۵- هر ضربه پای جهشی و یا پرنده که با سه چرخش ۳۶۰ درجه اجرا گردد دارای ۶۰ امتیاز مازاد برامتیاز ترتیبی آن ضربه میباشد

۱۱-۵- خطاها:

۱- عدم تعادل در پایان چرخ موجب کسر ۱۰ امتیاز خواهد شد

۲- خارج شدن یک پا از زمین مسابقه در هر بار موجب کسر ۵ امتیاز میگردد

۳- خارج شدن هر دو پا از زمین مسابقه در هر دور موجب کسر ۱۰ امتیاز خواهد شد

۴- زمین افتادن درهنگام چرخ موجب کسر ۱۰۰ امتیاز و قطع مسابقه خواهد شد

۵- استفاده از داروهای محرک و نیروزا که توسط کمیته مبارزه با دوپینگ اعلام کردیده است موجب اخراج از مسابقه و برخوردهای قانونی مطابق رای کمیته انضباطی فدراسیون خواهد گردید .

۶- هرگونه اعتراض به رای داوران و رفتار ناشایست و اهانت به داوران وبرگزارکنندگان مسابقه موجب اخراج از مسابقه و برخورد قانونی مطابق رای کمیته انظباطی خواهد گردید

۱۱-۶- نحوه محاسبه امتیاز :

۱- امتیاز نهایی هریک از شرکت کنندگان از تقسیم جمع کل امتیازات او بر زمان اجرای چرخ وی بدست خواهد آمد

۱۱-۷- نحوه برگزاری مسابقات :

۱- هر نفر تنها میتواند یک بار به محراب وارد شده و مسابقه را شروع نماید

۲- در صورت قطع مسابقه توسط شرکت کنندگان زمان مسابقه متوقف و امتیاز او در همان محدوده زمانی محاسبه و منظور میگردد

۳- ترتیب شرکت مسابقه دهندگان بر اساس قرعه کشی مشخص خواهد شد

۴- اگر امتیاز دو یا چند نفر برابر باشد میان آنان مجدداً با همان نوبت قبلی مسابقه برگزار میگردد و اگر بهر دلیل کسی آمادگی اجرای دوباره را نداشته باشد بازنده خواهد بود و در صورت تساوی مجدد فردی که سنگین تر باشد برنده خواهد بود

۵- درصورت نیاز برای اجرای دوباره شرکت کنندگان ، میباید حداقل مدت نیم ساعت از اجرای قبلی زمان استراحت برای هرشرکت کننده درنظر گرفته شود

۱۱-۸- داوری مسابقات چرخ فنی:

۱- داوری مسابقات چرخ رزم آوری توسط ۹ نفر صورت میگیرد که به سه دسته سه نفره تقسیم میگردند

۲- سه نفر زماندار هستند که یک نفر از ایشان مسولیت جمع آوری نتایج و اعلام زمان قطعی را با استفاده از فرم شماره (۱) برعهده دارد , زمان هرکس از شرکت کنندگان نیز از جمع زمان داوران تقسیم برسه بدست خواهد آمد

۳- سه نفر از داوران مسوول شمارش کل ضربات قابل قبول برای محاسبه امتیاز ترتیبی شرکت کنندگان خواهند بود که یک نفر از ایشان مسوول جمع آوری آراء و اعلام امتیاز ترتیبی شرکت کنندگان با استفاده از فرم شماره (۲) می باشد

۴- سر داور مسابقات به کمک دونفر دیگر ازداوران پس از شمارش ضربات دارای امتیازویژه با استفاده از فرم شماره (۳) و تعیین امتیاز ویژه هریک از شرکت کنندگان با استفاده از فرم شماره (۴) , نتیجه امتیاز ترتیبی و زمان قطعی وی را نیز از دو گروه دیگر داوری که در فرمهای شماره ۲ و ۱ ثبت گردیده سوال نموده و امتیاز نهایی مسابقه دهنده را پس از تکمیل فرم شماره (۵) اعلام مینماید

توضیح۷ : درصورتیکه زمان و یا امتیاز محاسبه شده توسط دو نفر از داوران برابر باشد همان زمان یا امتیاز ملاک خواهد بود و نیازی به جمع امتیازات وتقسیم آن بر عدد سه نمیباشد

۵- هماهنگی میان داوران و اعلام آمادگی برای شروع اجرای شرکت کنندگان توسط سر داور انجام میگردد

۶- کلیه داوران میباید از لباس مخصوص داوری مسابقات رزم آوران استفاده نمایند

۷- امتیاز اعلام شده از سوی سر داور برای هریک از شرکت کنندگان نهایی تلقی شده وقابل اعتراض نمی باشد

 

جهت دانلود نسخه PDF آیین نامه مسابقات نمافن اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود جدول امتیازات چرخ فنی اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود فرم های مسابقات چرخ فنی اینجا کلیک کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *